Darbo pasiūlymai

Šiuo metu laisvų darbo vietų neturime.

 

 

Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms  užimti

Konkursą  skelbia  Jasiuliškių socialinės  globos  namai, biudžetinė įstaiga  Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., LT-20355 Ukmergės  r. sav., kodas 190792884.

Vyriausiasis  buhalteris, pareigybės lygis – A2.

Pareiginės  algos pastoviosios  dalies  koeficientas: 5,2 – 9,8 (baziniais dydžiais).

 

Pareigybė (darbo pobūdis):

Jasiuliškių  socialinės  globos namų  vyriausiasis  buhalteris  yra  darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga organizuoti  globos namų   buhalterinę  apskaitą,  užtikrinti  finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami  materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai  įstaigai; organizuoti ir kontroliuoti buhalterių darbą (pareigybės aprašymas pridedamas).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą  su  bakalauro  kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, ar jam prilygintą  socialinių  mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų, apskaitos ar  vadybos ir verslo administravimo studijų  krypties  išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vyriausiojo buhalterio profesinio darbo  patirtį;

3. žinoti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešųjų pirkimų organizavimą, viešąjį  administravimą, socialinės globos teikimą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės  atskaitomybės  standartus,

4. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu, teisės aktų ir kitomis duomenų paieškos sistemomis, globos namuose  naudojamomis buhalterinės apskaitos programomis;

5. žinoti  dokumentų rengimo, tvarkymo  ir apskaitos  reikalavimus

6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
  4. užpildytą pretendento anketą;

 

Pretendento dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį); (www.vtd.lt).

 Dokumentai priimami  14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento internet svetainėje ir Jasiuliškių socialinės globos namų interneto svetainėje.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos 4–10 klausimus, per 5 darbo dienų pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo laikui terminą per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, kuriame nurodoma atrankos data, vieta ir laikas.

Konkurso paskelbimo data 2021- 04-09.    Atrankos data – 2021 m. gegužės 4 d. 

Skelbimo galiojimo laikas  nuo 2021-04-09 iki 2021-04-23. Skelbimo Nr. 69928.

Informaciją  apie skelbiamą konkursą galima gauti  tel.  8 340 44875, 8 685 55321.

el. p. info@jasiuliskiusgnt.lt

DSC_0003-2

Rudens krosas – 2021

Gražų, saulėtą rugsėjo 15-osios rytą būrelis Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų prisijungė …

Turistinis-žygis-prie-Asavo-ežero-1

Turistinis žygis prie Asavo ežero

Rugpjūčio 11-13 d. savo bičiulių iš Zarasų socialinės globos namų pakviesti,  dalyvavome  turistiniame žygyje-sąskrydyje …

IMG_20210707_194406

Poezijos šventėje Ukmergėje

Gražus būrelis Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojų, lydimi šių eilučių autorės Vilmos dalyvavo Poezijos …